Ilir Kodhima

ENG:

Ilir Kodhima began his musical journey in Korno with Teacher Avni Dajko, at the Artistic High School “Jordan Misja” in Tirana. Later, he continued his education with Andrea Canaj, at the Academy of Arts at the University of Arts in Tirana, where he earned the highest score. He has also studied under the tutelage of other well-known teachers, including Mike Svoboda from Austria, Markus Burghaier and Uwe Diekersen from Germany, Vangelis Scuras from Greece, Guido Corti from Italy, and Robin O’Brain from England. As an active member of the cultural scene in Albania, he has performed with various ensembles and orchestras within and outside the country, including in Italy, Croatia, Serbia, Macedonia, and Kosovo. His ultimate goal as an artist is to enrich both the Albanian and international musical repertoire by inspiring composers from Albania and fostering collaborations between local and foreign artists. He is committed to nurturing young artists in the country and providing them with opportunities to learn from renowned musicians from around the world, such as Alan Holley from Australia, Paul Goodchild from Austria, Arkady Shilkloper from Russia, Dr. Greg Jones from the USA, and Gergely Sugar from Austria.

His contributions to the music industry have been recognized by several well-known composers, who have dedicated premiere pieces to him, including Enis Mullaj, Alan Holley, Andrian Perout, and more. He is a member of several prominent ensembles in Albania, including the Albanian Brass Quintet, Albanian National Brass, and ProBlakan Beats and recited at many festivals and concerts such as Prishtina Brass Festival, 10th Anniversary of the University of Arts Tirana, Concert with Organo at the Church of the Annunciation in Croatia as well as chamber music concerts such as Dam Festival, Albanian Brass Concert, 12th International Chamber Music Festival at the Archaeological Museum Durres etc. . Additionally, he served as the first cornist at the Symphony Orchestra of the National Opera and Ballet Theatre from 2009-2021 and previously as the third cornist with the RTSH orchestra from 2008-2009.

He is a lecturer of Kornos at the University of Arts, the organizer of the “International Albanian Brass Festival,” and a lecturer of the show at the University of Prishtina “Hasan Prishtina.” 

ALB:

Ilir Kodhima e nisi rrugëtimin muzikor në Korno me mësuesin Avni Dajko, në Liceun Artistik “Jordan Misja” në Tiranë. Më pas vazhdoi shkollimin pranë Andrea Canaj, në Akademinë e Arteve në Universitetin e Arteve në Tiranë, ku fitoi pikët më të larta. Ai gjithashtu ka studiuar nën kujdesin e mësuesve të tjerë të njohur, duke përfshirë Mike Svoboda nga Austria, Markus Burghaier dhe Uwe Diekersen nga Gjermania, Vangelis Scuras nga Greqia, Guido Corti nga Italia dhe Robin O’Brain nga Anglia. Si pjesëtar aktiv i skenës kulturore në Shqipëri, ai ka performuar me ansamble dhe orkestra të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, duke përfshirë në Itali, Kroaci, Serbi, Maqedoni dhe Kosovë. Qëllimi i tij si artist është të pasurojë repertorin muzikor shqiptar dhe ndërkombëtar duke frymëzuar kompozitorë nga Shqipëria dhe duke nxitur bashkëpunime midis artistëve vendas dhe të huaj. Ai është i përkushtuar për të frymëzuar artistë të rinj në vend dhe për t’u ofruar atyre mundësi për të mësuar nga muzikantë të njohur nga e gjithë bota, si Alan Holley nga Australia, Paul Goodchild nga Austria, Arkady Shilkloper nga Rusia, Dr. Greg Jones nga SHBA, dhe Gergely Sugar nga Austria.

Kontributet e tij në industrinë e muzikës janë vlerësuar nga disa kompozitorë të njohur, të cilët i kanë kushtuar pjesë premierë, duke përfshirë Enis Mullaj, Alan Holley, Andrian Perout, etj. Ai është anëtar i disa ansambleve të shquara në Shqipëri, duke përfshirë Kuintetin Shqiptar të Brass, Albanian National Brass dhe ProBlakan Beats dhe ka recituar në shumë festivale dhe koncerte si Prishtina Brass Festival, 10 Vjetori i Universitetit të Arteve Tiranë, Koncert me Organon në Kishën e Shpalljes në Kroaci si dhe koncerte të muzikës kamertale si Dam Festival, Albanian Bras Concert, Festivali i Muzikës Kamertale në Muzeun Arkeologjik Durrës etj. Gjithashtu, ai ka shërbyer si kornist i parë në Orkestrën Simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në vitet 2009-2021 dhe më parë si kornist i tretë në orkestrën e RTSH-së në vitet 2008-2009.

Ai është ligjërues i Kornos në Universitetin e Arteve, organizator i “Festivalit Ndërkombëtar të Tunxhit Shqiptar” dhe ligjërues i shfaqjes në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Profile details